Regulamin sklepu internetowego ROXMIX

§ 1 PODSTAWOWE ZASADY FUNKCJONOWANIA SYSTEMU

 1. Prowadzącym System jest F.H.U. Roxmix, – NIP: 8862967017– zwana dalej „ROXMIX”.
 2. Warunki zamawiania towarów poprzez System Zamówień Internetowych działający pod adresem: www.sklep.roxmix.pl są określone w niniejszym Regulaminie.
 3. Funkcją Systemu Zamówień Internetowych jest umożliwienie składania zamówień na towary.
 4. Zamawiającym jest podmiot składający zamówienie na towary za pośrednictwem Systemu Zamówień Internetowych działającej pod adresem www.sklep.roxmix.pl
 5. Nabywcą jest podmiot nabywający towary.
 6. Konsumentem jest Nabywca będący osobą fizyczną określoną w art. 22¹ KC, dokonującą zamówienia towaru poprzez System Zamówień Internetowych: www.sklep.roxmix.pl oraz jego zakupu w celu nie związanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą bądź zawodową.
 7. W przypadku zamówień składanych poprzez System Zamówień Internetowych przez Nabywców będących Konsumentami, w przypadku ewentualnej niezgodności zapisów Regulaminu z przepisami ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., nr poz. 827) stosuje się w miejsce zapisów Regulaminu odpowiednie przepisy w/w ustawy. Szczegółowe uprawnienia konsumentów zostały określone w dalszej części niniejszego Regulaminu.
 8. Regulamin zamieszczony jest na stronie Systemu Zamówień Internetowych działającej pod adresem www.sklep.roxmix.pl
 9. Informacje zawarte na stronie internetowej www.sklep.roxmix.pl nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 i 66(1) Kodeksu Cywilnego.

  

§ 2 SPOSÓB SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

 1. Do zapoznania się z towarami zamieszczonymi w Systemie Zamówień Internetowych służy moduł wyszukiwania produktów.
 2. Ceny podane na stronie internetowej Systemu Zamówień Internetowych podawane są w złotych polskich (PLN) i w wartościach brutto.
 3. Wybór towaru następuje poprzez wybranie opcji "Do koszyka" znajdującej się przy każdej pozycji. Towar zostaje umieszczony w wirtualnym koszyku.
 4. Po dokonaniu wyboru asortymentu, po kliknięciu przycisku „Przejdź do kasy” system przechodzi do formularza „Twoje zamówienie", który należy dokładnie wypełnić. W celu sfinalizowania zakupów należy wybrać opcje "Zamawiam".
 5. Po złożeniu zamówienia System wysyła e-maila na podany adres Zamawiającego z potwierdzeniem zamówienia i wartością brutto zamówienia. Złożenie zamówienia oznacza akceptację zasad niniejszego Regulaminu. Potwierdzenie zamówienia nie oznacza zawarcia umowy sprzedaży;
 6. W przypadku, gdy zamówiony towar nie będzie dostępny na rynku pracownik firmy ROXMIX ,skontaktuje się z Zamawiającym (telefon, e-mail) w celu ewentualnej zmiany zamówionego towaru, anulowania zamówienia lub uzgodnienia orientacyjnego czasu jego realizacji.
 7. Warunkiem przyjęcia zamówienia jest podanie przez Zamawiającego poprawnych danych w formularzu danych osobowych.

§ 3 SPOSÓB REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

 1. Warunki umowy, w tym termin dostawy towaru, zasady płatności (forma i termin jej dokonania) oraz zasady wystawiania faktury VAT są ostatecznie ustalane przy zamawianiu towarów.
 2. Sprzedany towar może znajdować się w otwartym opakowaniu i nosić ślady użycia w zakresie, w jakim to wynika z konieczności dokonania przez pracownika firmy ROXMIX przeglądu przedsprzedażnego.

 

§ 4 GWARANCJA

 1. Gwarancją sprzedawców objęte są towary zakupione z wykorzystaniem Systemu Zamówień Internetowych działającego pod adresem www.sklep.roxmix.pl w stosunku do których pracownicy firmy ROXMIX wystawią dokument gwarancyjny.
 2. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta, a przekazanej Nabywcy najpóźniej wraz z  towarem.
 3. Reklamacje są rozpatrywane i realizowane wyłącznie przez autoryzowane punkty serwisowe.

 

§ 5 ZWROT ZAKUPIONEGO TOWARU PRZEZ KONSUMENTA

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia objęcia rzeczy w posiadanie odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów z wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy. Akceptacja postanowień niniejszego regulaminu równoznaczna jest w skutkach z poinformowaniem Nabywcy o prawie odstąpienia od umowy w powyżej wskazanym terminie.
 2. Korzystając z prawa odstąpienia od umowy, Nabywca zobowiązany jest odesłać na własny koszt bądź dostarczyć osobiście zwracany towar do punktu firmy ROXMIX, od którego towar zakupił wraz z pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy.Pracownik firmy ROXMIX dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Nabywca.
 3. Nabywca ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 4. Zwrot płatności otrzymanych od konsumenta nastąpi najpóźniej do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 6. Akceptacja postanowień niniejszego regulaminu równoznaczna jest z poświadczeniem poinformowania o prawie odstąpienia i otrzymania wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 7. Zwrotowi nie podlegają poniesione przez Nabywcę koszty odesłania towaru.
 8. Przepisy dotyczące prawa odstąpienia od umowy nie mają zastosowania w przypadku rezerwacji towaru przed zakupem, który następuje w sklepie  firmy ROXMIX.

 

§ 6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU RĘKOJMI ZA WADY TOWARÓW

 1. Nabywcy mogą składać reklamacje wyłącznie bezpośrednio do firmy ROXMIX, z którą zawarli umowę sprzedaży.
 2. Reklamacje wnoszone przez Nabywcę będącego Konsumentem rozpoznawane są w terminie 14 dni, a wnoszone przez Nabywcę będącego przedsiębiorcą - 30 dni.
 3. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Nabywca może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że  firma ROXMIX niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Nabywcy wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana albo firma ROXMIX nie uczyniła zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
 4. Jeżeli Nabywcą jest konsument, może on zamiast zaproponowanego przez firmę ROXMIX usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Nabywcę jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym prze firmę  ROXMIX. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Nabywcę inny sposób zaspokojenia.  Firma ROXMIX może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Nabywcy, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Nabywcę jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Nabywcą jest przedsiębiorca, sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.
 5. Koszt dostarczenia towaru niezgodnego z umową do firmy ROXMIX  pokrywa FIRMA ROXMIX.
 6. W zakresie nie uregulowanym w niniejszym Regulaminie – do rękojmi za wady towarów zastosowanie mają art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego.

 

§ 7 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 W wyniku złożenia zamówienia przez Nabywcę - F.H.U. ROXMIX, ul. Chojnowska 16, 58-330 Jedlina- Zdrój, uprawniona jest do przetwarzania danych osobowych Nabywcy w celu ewidencji sprzedaży, kontaktu z Nabywcą   z zachowaniem zasad wynikających z Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz innych obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych, które uzupełniają i/lub wdrażają RODO

 

 1. Dane te są wykorzystywane w w/w celach wyłącznie przez firmę ROXMIX określonych w złożonym zamówieniu.
 2. ROXMIX nie udostępnia danych osobowych Nabywców podmiotom trzecim w celu ich przetwarzania i wykorzystywania na potrzeby marketingowe.
 3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest ROXMIX. Nabywca dysponuje prawem wglądu do swoich danych oraz prawem ich aktualizacji i poprawiania oraz usunięcia. Może również zwrócić się do Usługodawcy z żądaniem usunięcia danych poprzez wysłanie stosownej prośby na www.sklep.roxmix.pl
Produkt dodany do listy życzeń
Produkt dodany do porównania

Podczas odwiedzania dowolnej witryny internetowej może ona przechowywać lub pobierać informacje w przeglądarce, głównie w postaci \ 'cookie '. Te informacje, które mogą dotyczyć Ciebie, Twoich preferencji lub Twojego urządzenia internetowego (komputera, tabletu lub telefonu komórkowego), są używane głównie w celu zapewnienia działania witryny zgodnie z oczekiwaniami.